Güncel İş Güvenliği Mevzuatı 2019 Kitabı

İkinci e-kitabım olan “Güncel İş Güvenliği Mevzuatı 2019: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Tebliğler” Google Kitaplarda yayınlandı. Elektronik kitap, epub ve pdf formatında 696 sayfadan oluşuyor. Alfabetik bir şekilde hazırlandığı için iş güvenliği mevzuatına kolay erişim imkanı sağlayacağını düşünüyorum. Mevzuat değişikliklerinde kitabın güncellenmesi planlanıyor. Dolayısıyla durağan değil dinamik bir kitap olacak.

Kitaba  https://play.google.com/store/books/details?id=vhiFDwAAQBAJ linkinden ulaşabilirsiniz.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlandı.

Hukukta normlar hiyerarşisine göre kanunları, yönetmelikler, yönetmelikleri tebliğler takip etmektedir. Çalışma yaşamına farklı düzenlemeler getiren 6331’in bu tarihten sonra uygulama aşamalarını tarif eden normlar hiyerarşisine uygun şekilde birçok yönetmelik yayımlanmıştır.

İsg profesyonelleri olarak adlandırılan İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli ile İşverenler, Çalışanlar, Hakim ve Savcılarımız, Avukatlar, Kolluk Kuvvetlerimizin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

Bu kitapta 6331 Sayılı Kanun’un uygulanması noktasında amir hükümler içeren en önemli yönetmelik ve tebliğlere yer verildi. İş güvenliği mevzuatı hali hazırda çok geniş olduğu için karışıklık olmaması açısından 6331’le bağlantılı olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu gibi bazı kanun, yönetmelik ve tebliğler kitaba dahil edilmemiştir.

6331 dışında 40 yönetmelik ve 6 tebliğ kitapta yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının tümüne pdf ve word dökümanlar arasında boğulmadan tek bir yerden ulaşılabilmesi için faydalı bir kaynak olacağını ümit ediyoruz. Kitabı, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı fihristi şeklinde değerlendirebiliriz. Yasal düzenlemeler doğrultusunda kitapta aktüel bir şekilde güncelleme yapılacaktır.

Değişikliklerin kontrol edilebilmesi için Yönetmeliklerin tümünün başında güncel ve canlı mevzuat.gov.tr linkine yer verilmiş ve alfabetik sıralamayla yer almıştır.

Risksiz Yaşa: İş güvenliği uzmanı gözünden yaşam güvenliği

Yaşam güvenliğine dair genel bir bilgilendirme içeren “Risksiz Yaşa: İş güvenliği uzmanı gözünden yaşam güvenliği” isimli elektronik kitabım Google Kitaplar’da yayınlandı. Kitapta, iş güvenliği ile yaşam güvenliğini ortak bir noktada buluşturmaya ve uyarlamaya çalıştım. Oluşabilecek bir kaza’nın aşamalarına yer vererek, kısa kısa gündelik yaşamımızda karşılaşabileceğimiz tehlike ve riskler karşısında alabileceğimiz aksiyonlara değindim.

Zaman ayırabilirsem eksiklik olduğunu düşündüğüm konularda daha kapsamlı kitaplar hazırlama isteğim var.

Kitapta El Alınan Konu Başlıkları:

Yaşam Güvenliği Nedir ?
Risk Nedir, Tehlike Nedir? Yanlış Bildiklerimiz…
Tehlike ve Risk Örnekleri:
Kaza Nedir?
Kaza Zinciri (Domino) Teorisi
Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durum Örnek:
Bazı Murphy Kanunları
Kazaların Büyük Bir Çoğunluğu Aslında Önlenebiliyor
Bir Fıkra
Güvenlik Piramidi ve Ramak Kala Olay
Yaşam Güvenliği İçin Evde Risk Değerlendirmesi
Risk Algısı
Güvensiz Ev Ortamı, Evde Karşılaştığımız Riskler
Okulda Karşılaştığımız Riskler
Okul Yöneticileri ve Öğretmenler Dikkatli Olmalı
Spor ve Diyet Yaparken Karşılaştığımız Riskler
Yolda Yürürken Karşılaştığımız Riskler
Alışveriş Esnasında Karşılaştığımız Riskler
Ofiste Karşılaştığımız Riskler
Bizim Dışımızda Gelişen Riskler
Günlük Yaşamımızda Elektromanyetik Riskler
Hijyenin Önemi
Stres
Yaşam Güvenliği İçin 10 Öneri

Kitabı ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linkten indirebilir ve okuyabilirsiniz:

https://play.google.com/store/books/details?id=ZB90DwAAQBAJ

Denizli Defterdarlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Galeri
Bilgi
Comments
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı hükümleri gereğince Denizli Defterdarlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına 13-21 Haziran 2016 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verdim.

    Barış Madan

    A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Kamu Kurumlarında Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarının Mesai Takip Sorunu

İş Güvenliği Uzmanları görev yaptıkları kurumlarda veya başka kamu kurumlarında görevlendirilebilmektedir. Söz konusu düzenleme 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılmıştır. İş Güvenliği Uzmanlarının kendi kurumlarında görevlendirilmeleri durumunda genellikle herhangi bir sorun çıkmamakla birlikte diğer kurumlarda görevlendirilmeleri durumunda asli işlerine dair mesai takibinde sorunlar çıkabilmektedir.

6331 Sayılı Kanun’un 8. maddesinin 7. fıkrasında:

“(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.”

hükümleri yer almaktadır. Görüldüğü üzere kanunda “asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek” şeklinde açık hüküm bulunmaktadır. İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen memurların görev yaptıkları kurumda hem günlük mesai saatlerine bağlı kalıp hem de bu hizmeti vermeleri mümkün değildir. Zira iş güvenliği çalışmalarında odak noktası insan, yani çalışanlar olduğundan, çalışanların görev yaptıkları mesai saatleri içerisinde bu çalışmaların yerine getirilmesi gerekir.  İş güvenliği uzmanlığı hizmetinin, genellikle bir veya birden fazla lokasyonlarda farklı adreslerde bulunan işyerlerinde yerine getirilmesi gerekliliğine de bu aşamada dikkat edilmelidir.

İş güvenliği uzmanlığı özelliği gereği, İş güvenliği uzmanlığı hizmetinin zaman zaman mesai saatleri ve görev mahalline bağlı kalınmaksızın ifa edilmesi gerekmektedir. İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma ortamı gözetimi, çalışanlara eğitim verme, risk değerlendirmesi yapma, acil durum planı hazırlama, iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantılarına katılma vb. gibi birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukların takdir edileceği üzere uzaktan değil yerinde yapılması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100. maddesinin 3. fıkrasında da “Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür.” hükmü ile bu tip görevleri yapanlara esneklik sağlandığı görülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Görevlendirme belgesi ve sözleşme başlıklı 14. maddesinin 6. bendinde;

(6) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler başlıklı 35. maddesinin 3. fıkrasında;

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde sürdürür.

hükümleri yer alır.

Bu yönetmelik hükümlerine göre iş güvenliği uzmanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptıkları süre içinde başka görev verilmemesi, iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanmaması, görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde sürdürmelerinin sağlanması gerekir.

Dolayısıyla yukarıda paylaştığım ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince, iş güvenliği uzmanlarından, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında masa başında görev yapan memurlar gibi mesai saatleri içinde sürekli görev yerlerinde bulunmalarının istenmesi ve belirlenen saatlerde mesai takibi için giriş çıkış kontrolü yapılmakla yükümlü tutulmalarını, görevlerini gereği gibi yapmalarına engel olacağından mevzuata aykırı olarak değerlendirmekteyim.

Barış Madan

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı